Публічна Оферта

Редакція від 01.01.2024

Ця оферта є публічною пропозицією компанії PipelinerOnline, Inc. (далі – Виконавець) необмеженому колу осіб укласти договір про надання консультаційних та навчальних послуг «Фінансове Асистування» (далі – Договір) на таких умовах:Визначення термінівКлієнт – особа, яка шляхом акцепту оферти укладає Договір з Виконавцем і отримує послуги.
PipelinerOnline – сервіс який є програмним забезпеченням, результатом комп'ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу, який доступний у мережі Інтернет за посиланням https://web.pipeliner.online і використовується для моделювання фінансових моделей на руху грошових коштів суб'єктів малого та середнього підприємництва.
Послуги – консультаційні та навчальні послуги з організації і ведення фінансового обліку, що надаються Виконавцем за Договором.
1. Акцепт оферти
1.1. Клієнт замовляє Послуги шляхом заповнення відповідної форми на сайті https://web.pipeliner.online1.2. Виконавець надає Клієнту рахунок на оплату замовлених Послуг.1.3. В момент оплати рахунку Виконавця, Клієнт вважається таким, що уклав цей Договір без будь-яких зауважень
2. Предмет договору
2.1. Виконавець зобов'язується надати Клієнту Послуги, а Клієнт зобов'язується оплатити надані Послуги відповідно до умов Договору.2.2. Клієнт замовляє Послуги Виконавця шляхом вибору пакета Послуг. У випадку, якщо у Клієнта є потреба отримати будь-яку додаткову Послугу, не передбачену пакетом Послуг, Виконавець може надати її, узгодивши з Клієнтом вартість такої Послуги.2.3. Виконавець для надання послуг може залучати Фінансового експерта. В такому випадку Фінансовий асистент безпосередньо співпрацює з Клієнтом для надання Послуг і зобов'язаний дотримуватися конфіденційності при роботі з Клієнтом, як це передбачено Договором. Фінансовий асистент є незалежним підрядником Виконавця.
3. Звіти виконавця. Фінансовий асистент
3.1. Фінансовий асистент надає фінансові звіти Клієнту в електронному вигляді. За необхідності Фінансовий асистент може додатково надати Клієнту роз'яснення та консультації щодо поточних питань, які виникають у Клієнта під час організації та ведення фінансового обліку та щодо показників, які відображені у звітах.3.2. Якщо Клієнт хоче, щоб інформація про фінансову операцію була врахована під час підготовки звіту за погоджений період, то він повинен надати таку інформацію не пізніше ніж за 5 днів до дати підготовки звіту.3.3. Отримані звіти Клієнт може використовувати на власний розсуд без будь-яких обмежень зі сторони Виконавця чи Фінансового експерта. Клієнт підтверджує і розуміє, що надані звіти не є офіційною фінансовою, бухгалтерською чи податковою звітністю і не можуть використовуватися замість звітів, які Клієнт зобов'язаний готувати і подавати до державних органів відповідно до чинного законодавства. Показники, які містяться у звітах сформовані на основі інформації, яку надає Клієнт, тому Виконавець та Фінансовий асистент не гарантують достовірність та повноту такої інформації, а показники зі звітів не можуть використовуватися для розрахунку сум податків, які повинен сплатити Клієнт.3.4. Крім Фінансового експерта Виконавець також може залучати будь-яких субпідрядників для виконання Договору. Виконавець завчасно повідомляє про заміну Фінансового експерта, що залучений до надання Послуг Клієнту. При залученні Фінансового експерта та/або субпідрядників Виконавець несе всю відповідальність за їх дії/бездіяльність як за свої власні.
4. Вартість послуг та порядок розрахунків
4.1. Вартість кожного пакету Послуг, а також додаткових Послуг узгоджується сторонами у рахунках Виконавця.4.2. Послуги Виконавця Клієнт сплачує шляхом 100% передоплати на банківський рахунок Виконавця, або використовуючи платіжну систему Fondy. Банківські реквізити вказуються у рахунках Виконавця.4.3. Клієнт повинен оплатити послуги у строк вказаний в рахунку, але не пізніше 5 днів з дати отримання рахунку, в іншому випадку. Виконавець може збільшити вартість Послуг.4.4. Клієнт, який використовує платіжну систему для оплати вартості Послуг Виконавця, може зберегти в системі реквізити банківської картки та тим самим надати згоду на здійсненням регулярних оплат з такої картки. У такому випадку черговий платіж списується з картки Клієнта автоматично без додаткового погодження з Клієнтом відповідно до умов цього Договору. Якщо через закінчення строку дії банківської картки чи у зв'язку з відсутністю грошових коштів на банківській картці черговий платіж не було списано автоматично, то Клієнт повинен здійснити черговий платіж у будь-який інший спосіб. Якщо Клієнт відмовився від регулярних оплат і не здійснив черговий платіж самостійно у будь-який інший спосіб, то вважається, що черговий платіж відсутній.4.5. Якщо Клієнт прострочив оплату більше як на місяць, то Виконавець вправі відмовитися надавати Клієнту Послуги за вартістю, яка визначена Договором, і розірвати цей Договір.4.6. Всі операції, які проведені Клієнтом у період, коли Послуги чи доступ до PipelinerOnline були не оплачені, не будуть опрацьовані Виконавцем та Фінансовим експертом і не будуть враховані при підготовці звітів.4.7. У вартість Послуг включена вартість прав інтелектуальної власності на звіти, створені в процесі надання Послуг. Такі права передаються у момент передачі Клієнту примірника звіту.4.8 Якщо Клієнт, який погодився зі здійсненням регулярних оплат, вирішив більше не отримувати Послуги від Виконавця та повідомив про це Виконавця, то такий Клієнт повинен самостійно відмовитись від здійснення регулярних оплат. В іншому випадку черговий платіж може продовжувати списуватись з банківської картки Клієнта незалежно від того чи припинив Клієнт отримувати Послуги від Виконавця. У разі такого списання сума чергового платежу не підлягає поверненню Клієнту.
5. Конфіденційність інформації
5.1. Вся інформація, яку Клієнт передає Фінансовому асистенту, є конфіденційною, крім випадків, коли така інформація є загальнодоступною.5.2. Клієнт передає конфіденційну інформацію через канали зв'язку, визначені Договором, та під час відео- чи телефонних дзвінків з Фінансовим асистентом. Клієнт дає свою згоду на запис таких дзвінків. Запис також є конфіденційним і може використовуватися виключно для виконання Договору.5.3. Конфіденційна інформація може бути розголошена у випадку надання на це згоди Клієнтом.5.4. Виконавець і Фінансовий асистент гарантують, що вони не передають будь-яким державним органам будь-яку інформацію, одержану від Клієнта.5.5. У випадку одержання будь-якого запиту від державного органу чи від суду на розкриття інформації, яка може стосуватися Клієнта, сторони не пізніше наступного робочого дня після одержання такого запиту інформують про це Клієнта. У такому випадку сторони зобов'язуються використати всі передбачені законодавством способи для відмови у задоволенні такого запиту державного органу, а якщо підстав для відмови немає – надати інформацію в мінімальному обсязі, який вимагається законом.5.6. Фінансовий асистент c зобов'язаний вживати всі можливі заходи для унеможливлення доступу будь-яких третіх осіб до конфіденційної інформації.5.7. Сторона, винна у розголошенні конфіденційної інформації, зобов'язана компенсувати Клієнту всі збитки, спричинені таким розголошенням.5.8. Виконавець отримує інформацію від Клієнта тільки через сервіс PipelinerOnline – ел.пошту, зазначену Клієнтом при реєстрації на сайті https://web.pipeliner.online. Цей канал зв'язку є захищеним, розголошення такої інформації є технічно неможливим. Тому у випадку розголошення конфіденційної інформації діє презумпція вини Фінансового асистента у такому розголошенні.
6. Строк дії договору та порядок внесення змін і розірвання
6.1. Договір діє з моменту прийняття акцепту і протягом усього строку надання Послуг.6.2. Кожна зі сторін має право у будь-який момент розірвати Договір в односторонньому порядку, попередивши про це іншу сторону не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати розірвання. У такому випадку фактично надані Виконавцем Послуги підлягають оплаті, а залишок передоплати Виконавець повертає на рахунок Клієнта протягом 10 банківських днів з дати розірвання Договору.6.3. Виконавець має право у будь-який момент змінити цей Договір розмістивши його у новій редакції за посиланням: https://web.pipeliner.online/public-offer-ua
7. Інші умови договору
7.1. Всі листи, повідомлення та інша інформація, передані Клієнту в електронному вигляді за допомогою каналів зв'язку, вказаних Клієнтом під час замовлення Послуг або їх отримання, прирівнюється до письмових документів і є частиною Договору. Сторони можуть обмінюватись електронними документами підписаними ЕЦП або КЕП.7.2. Кожна сторона несе відповідальність за достовірність своїх реквізитів та зобов'язується невідкладно поінформувати іншу сторону про їх зміну.7.3. Цей договір регулюється законодавством України. Всі спори вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди між сторонами спори вирішуються компетентним судом.
Реквізити виконавцяPipelinerOnline, Inc.EIN 61-20308002093 PHILADELPHIA PIKE#9664CLAYMONT, DE 19703enilno.renilepip%40olleh